Ταμείο Επιχειρηματικότητας Χρηματοδοτικά Εργαλεία

Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Προγραμμάτων και Δράσεων με στόχο την ενίσχυση των οικονομικά βιώσιμων μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υφιστάμενες, νεοφυείς και υπό σύσταση).

Οι Δράσεις του Ταμείου στοχεύουν στην κάλυψη των εξόδων ίδρυσης ή/και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την υλοποίηση επενδύσεων, την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ενίσχυση εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτεί τις παρακάτω Δράσεις:

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
Η Δράση συνολικού προϋπολογισμού €550 εκατομμυρίων αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και χορήγηση κεφαλαίων κίνησης.
Ταμείο Δανειοδοτήσεων
Αποσκοπεί στην παροχή στοχευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ενίσχυση των υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τις ανά θεματικό πυλώνα συμβαλλόμενες Τράπεζες.
Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα
Η Δράση συνολικού προϋπολογισμού €80 εκατομμυρίων αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων για τη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης, έως €30.000 ανά επιχείρηση, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας δραστηριοποιείται στην παροχή εγγυήσεων σε δάνεια βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων και σχεδίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Προγράμματα της ΕΤΕΑΝ

ΔΡΑΣΗ: Εξωστρέφεια

Παροχή δανείων χαμηλού κόστους για την υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων που σχετίζονται με εξωστρεφείς δραστηριότητες.

Αποδέκτες* : Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (οι επιλέξιμες δραστηριότητες αναφέρονται στη δράση).

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

1. EFG Eurobank

ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Παροχή δανείων χαμηλού κόστους** που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, εντός της ελληνικής επικράτειας και αφορούν σε:

α) δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης (ειδικού σκοπού κεφάλαια κίνησης)

β) δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που:

• υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004

• εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης

• δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Αποδέκτες* : Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (οι επιλέξιμες δραστηριότητες αναφέρονται στη δράση).

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

1. Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
2. Alpha Τράπεζα
3. Eurobank
4. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
5. Παγκρήτια Συνεταιριστική
6. Συνεταιριστική Τράπεζα Kαρδίτσας
7. Τράπεζα Aττικής
8. Τράπεζα Πειραιώς
9. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
10. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Παροχή δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους για κεφάλαια κίνησηςή/και χρηματοδότηση επενδύσεων με τετραετή περίοδο αποπληρωμής για επιχειρήσεις σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.

Αποδέκτες* : Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (οι επιλέξιμες δραστηριότητες αναφέρονται στη δράση).

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
2. Τράπεζα Πειραιώς
3. Παγκρήτια Συνεταιριστική
4. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Παροχή εγγύησης σε δάνεια κεφαλαίου κινήσεως επιχειρηματικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένης της λήψης προκαταβολής έναντι επιχορηγήσεως) και επενδυτικά δάνεια.

Αποδεκτές* : Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (οι επιλέξιμες δραστηριότητες αναφέρονται στη δράση).

Συνεργαζόμενες Τράπεζες

1. EFG Eurobank
2. Alpha Bank
3. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
4. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας