Ερευνώ–Καινοτομώ–Δημιουργώ

Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ

Με το πρόγραμμα Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ ενισχύεται η υποστήριξη της Έρευνας και Ανάπτυξης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στρατιγικοί Τομείς
1)Υλικά – Κατασκευές

2) Τουρισμός

3) Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

4) Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων

5) Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

6) Υγεία & Φάρμακα

7) Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

8) Ενέργεια

9) Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

10) Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Προϋπολογισμός
Διαθέσιμα κονδύλια 280.000.000 Ευρώ. Ανώτατο ύψος σχεδίου από 200.000 έως 2.000.000 Ευρώ.

Επιχορήγηση απο 45% έως 80% για ενίσχυση σχεδίων από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων ή συμπράξεις με ερευνητικούς οργανισμούς.

  • ΕΥΡΩ

Επιδοτούμενες δαπάνες

1. Δαπάνες προσωπικού

2. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού

3. Κτιριακών εργασιών

4. Έρευνα επί συμβάσει

5. Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

6. Γενικά και λειτουργικά έξοδα

7. Δαπάνες μελετών και καινοτομίας

8. Συμμετοχής σε εκθέσεις κλπ.

Υποβολές Προτάσεων
Υποβολές προτάσεων:

Από 23/3/2017 έως 17/5/2017.

Διάρκεια υλοποίησης:

έως 36 μήνες.

Σύμβουλοι i-espa.gr

Παρέχουμε ασφαλή πληροφόρηση γύρω από τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς.

Παρακολουθούμε τα έργα από την αρχή μέχρι την οριστική παράδοσή τους.

Έχουμε πολυετή εμπειρία και καταρτισμένα στελέχη και έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμα σχέδια.

Η ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα λόγω περιορισμένων χρονικών περιθωρίων προϋποθέτει σωστή προετοιμασία και έγκαιρη κατάρτιση του σχετικού φακέλου.

Η συμβολή και σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας είναι καθοριστική και αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης του σχετικού φακέλου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό των σχεδίων που εγκρίνονται είναι αρκετά μικρό σε σχέση με το ποσοστό των προτάσεων που υποβάλλονται.

Άρα η επιλογή της εταιρίας μας για το σχεδιασμό και την υποβολή της πρότασής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της.

Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία στην παρακάτω φόρμα για να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, για την συμμετοχή σας στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.