ΕΣΠΑ Αναβάθμιση ΜΜΕ

Αναβάθμιση ΜΜΕ

Αναβάθμιση ΜΜΕ πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Στρατιγικοί Τομείς
1) Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

2) Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

3) Υλικά / Κατασκευές

4) Εφοδιαστική Αλυσίδα

5) Ενέργεια

6) Περιβάλλον

7) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

8) Υγεία

Προϋπολογισμός
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).
  • ΕΥΡΩ

Επιδοτούμενες δαπάνες

1) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

2) Μηχανήματα – Εξοπλισμός.

3) Άϋλες Δαπάνες.

4) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)
μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000,00€ ανά ΕΜΕ
(υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Υποβολές Προτάσεων
Υποβολές προτάσεων:

Σύμβουλοι i-espa.gr

Παρέχουμε ασφαλή πληροφόρηση γύρω από τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς.

Παρακολουθούμε τα έργα από την αρχή μέχρι την οριστική παράδοσή τους.

Έχουμε πολυετή εμπειρία και καταρτισμένα στελέχη και έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμα σχέδια.

Η ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα λόγω περιορισμένων χρονικών περιθωρίων προϋποθέτει σωστή προετοιμασία και έγκαιρη κατάρτιση του σχετικού φακέλου.

Η συμβολή και σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας είναι καθοριστική και αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης του σχετικού φακέλου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό των σχεδίων που εγκρίνονται είναι αρκετά μικρό σε σχέση με το ποσοστό των προτάσεων που υποβάλλονται.

Άρα η επιλογή της εταιρίας μας για το σχεδιασμό και την υποβολή της πρότασής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της.

Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία στην παρακάτω φόρμα για να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, για την συμμετοχή σας στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.