Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 έχει ως σκοπό την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό:

Στους περιβαλλοντικούς πόρους

Την τεχνολογική αναβάθμιση

Τη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding)

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης

Τη μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων

Την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών

και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο, η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια (On going) όσο και εκ των υστέρων (ex post evaluation),

που θα επιτρέψουν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις και να μην παρουσιαστούν ξανά παρόμοια προβλήματα με αυτά του παρελθόντος.
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Γεωγρ. Περιορισμός
Όλη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός.
Συμμετοχή Ενδιαφερόμενων
Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια είτε με εξωτερική χρηματοδότηση ή με συνδυασμό και των δύο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατεβάστε το πίνακα με τα ποσοστά επιχορήγησης σε όλη την Ελλάδα για την περίοδο 1.1.2017 – 31.12.2020 σε μορφή PDF.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος υποστηρίζει οκτώ (8) επιμέρους καθεστώτα ενισχύσεων:

1) Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

2) Γενική Επιχειρηματικότητα

3) Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

4) Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

5) Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ

6) Συνέργειες και δικτυώσεις

7) Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών

8) Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια – αλυσίδες αξίας

Ελάχιστο ύψος επένδυσης
Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις:

α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,

β. για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για σχηματισμούς συνέργειας και δικτύωσης (συστάδες-clusters), στο ποσό των 250.000 ευρώ,

γ. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

δ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011, στο ποσό 100.000 ευρώ.

  • Ελάχιστο ύψος επένδυσης σε ευρώ
Μέγιστο ύψος επένδυσης
Τα μέγιστα ύψη ενισχύσεων για τη διάρκεια ισχύος του αναπτυξιακού νόμου ορίζονται σε: 5.000.000 ευρώ για κάθε επενδυτικό σχέδιο, 10.000.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση και 20.000.000 ευρώ για κάθε όμιλο επιχειρήσεων.
  • Μέγιστο ύψος επένδυσης σε ευρώ

Είδη ενίσχυσης

α. φορολογική απαλλαγή

β. επιχορήγηση

γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ. επιδότηση μισθολογικού κόστους

ε. χρηματοδοτικά εργαλεία

στ. σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας για 12 έτη

ζ. ταχεία αδειοδότηση

η. δάνεια (καθεστώς 6)

θ. Δάνεια και επενδύσεις ιδίων ή οιονεί ιδίων κεφαλαίων (καθεστώς 6)

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σχεδόν όλων των νομικών μορφών και μεγέθους της Ελληνικής Επικράτειας.

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητάς τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό

*(ΓΑΚ: Κανονισμός Ε.Ε. αριθμ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης).

Ενισχυόμενες δαπάνες

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

 

Περιλαμβάνουν την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού) ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους.

Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν την βάση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 

Περιλαμβάνουν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων καθώς και δαπάνες σε μία σειρά ειδικών περιπτώσεων όπως για παράδειγμα σε επενδύσεις καινοτομίας των ΜΜΕ ή clusters καινοτομίας.

Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Σύμβουλοι i-espa.gr

Παρέχουμε ασφαλή πληροφόρηση γύρω από τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων (υφιστάμενων και νέων) από δημόσιους και ευρωπαϊκούς φορείς.

Παρακολουθούμε τα έργα από την αρχή μέχρι την οριστική παράδοσή τους.

Έχουμε πολυετή εμπειρία και καταρτισμένα στελέχη και έχουμε πραγματοποιήσει πολυάριθμα σχέδια.

Η ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα λόγω περιορισμένων χρονικών περιθωρίων προϋποθέτει σωστή προετοιμασία και έγκαιρη κατάρτιση του σχετικού φακέλου.

Η συμβολή και σε αυτό το στάδιο προετοιμασίας είναι καθοριστική και αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης του σχετικού φακέλου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το ποσοστό των σχεδίων που εγκρίνονται είναι αρκετά μικρό σε σχέση με το ποσοστό των προτάσεων που υποβάλλονται.

Άρα η επιλογή της εταιρίας μας για το σχεδιασμό και την υποβολή της πρότασής σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της.

Εξατομικευμένη Υποστήριξη

Συμπληρώστε τα κατάλληλα πεδία στην παρακάτω φόρμα για να σας προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη υποστήριξη, για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα  Νέος Αναπτυξιακός Νόμος.